Latvijas izaugsmei

Lūdzu izteikt savu viedokli par svarīgāko Latvijas ilgtermiņa attīstībai.

Vēlamies izveidot vispāratzītu galveno stratēģisko mērķu sarakstu, kuru sasniegšana nepieciešama stabilai un ilglaicīgai valsts izaugsmei. Šim sarakstam jāatbild uz jautājumu – ko nepieciešams sasniegt, nevis kā to sasniegt.

Šobrīd valsts pārvaldē, diemžēl, vairāk reaģējam uz notikumiem, nevis mērķtiecīgi virzāmies uz kādu noteiktu mērķi. Tas neizskatās pēc labi plānota darba. Mēs it kā cenšamies uzlabot vecu auto, labojot un modernizējot atsevišķas detaļas, bet nedomājam par lielāku stratēģisku mērķi. Ja ir skaidrs mērķis, tad visi virzās uz šo mērķi pat darbojoties neatkarīgi. Ja mērķa nav, darbības notiek haotiski un nereti pretēji viena otrai.  

Pirms sākam runāt par tālāku konkrētu rīcību, programmām un tehnoloģijām, nepieciešama skaidrība par galvenajiem mērķiem. Kā šos mērķus sasniegt, turpmāk jautāsim speciālistiem, valdībai un politiskajām partijām. Cerams, ka tas palīdzēs veidot viņu programmas un piedāvājumu.

Galveno mērķu sarakstam jābūt īsam un saprotamam. Mēģināsim iekļauties desmit svarīgākajos punktos.

Lūdzam Jūsu kritiku un papildinājumus. Diskusijas uzsākšanai piedāvājam:

1. Brīvība kā attīstības pamats. Nodrošināt bezierunu brīvību visiem, kā indivīdiem, tā uzņēmumiem uz Satversmē noteiktiem pamatiem. Brīvību ierobežot tikai  nepieciešamības gadījumā ar likumā skaidri noteiktiem, precīziem aizliegumiem. Ievērot principu, ka viss, kas nav ar likumu tieši aizliegts ir atļauts. Apzināties, ka brīvība ir modernās, attīstītās pasaules galvenā vērtība un attīstības priekšnoteikums.

2. Aizsardzības spēju stiprināšana. Nodrošināt pilnvērtīgu Latvijas aizsardzību.

3. Laba veselības aprūpe. Nodrošināt pieejamu, pilnvērtīgu un modernu veselības aprūpi visiem Latvijas iedzīvotājiem.

4. Laba eksaktā un profesionāli tehniskā izglītība. Nodrošināt dabaszinību (eksakto zinātņu, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, datorzinību) obligātu un kvalitatīvu apguvi. Nodrošināt labu, kvalitatīvu un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu profesionāli tehnisko izglītību.

5. Laba tiesiskā aizsardzība. Nodrošināt ātru, caurskatāmu un kvalitatīvu tiesisko procesu kā civillietās, tā krimināllietās.

6. Brīva un atbalstīta uzņēmējdarbība. Atjaunot brīvu uzņēmējdarbību, nodrošināt uzņēmumu netraucētu darbu. Samazināt birokrātisku regulāciju kur vien iespējams. Nodrošināt cieņpilnu, atbalstošu attieksmi pret uzņēmējiem (vismaz kā Igaunijā). Nodrošināt stabilitāti un prognozējamību. Nemainīt noteikumus, izņemot vienkāršošanas virzienā. 

7. Savu resursu maksimāla izmantošana. Mērķtiecīgi izmantot pašiem savus resursus celtniecībā un ražošanā (piemēram, būvēt modernas daudzstāvu mājas no koka). Kļūt par ekspertiem savu resursu pilnvērtīgā izmantošanā. Atbalstīt ražojošus uzņēmumus. Vairāk savām vajadzībām ražot pašiem.

8. Enerģētiskā neatkarība. Nodrošināt Latvijas enerģētisko neatkarību un lētu enerģiju, izmantojot gan vietējos resursus (saule, vējš, hidro, koks, kūdra), gan, sadarbībā ar uzticamiem partneriem, pārrobežu resursus (kodolenerģija, tīkls).

9. Maza un ekonomiska valdība. Samazināt valdību un tās administratīvo aparātu, arī tēriņus. Izveidot valstij prioritāro investīciju projektu sarakstu un izvairīties no vāji motivētiem lēmumiem valsts naudas ieguldīšanā.

10. Nodrošināta, saliedēta un plaukstoša tauta. Mazināt nevienlīdzību ar dažādiem instrumentiem, gan algu, gan pensiju gan veselības pakalpojumu pieejamības ziņā. Mazināt nabadzību. Atrisināt demogrāfisko problēmu.

Ierosinājumus lūdzam sūtīt uz: info@nakotnesforums.lv